Tjänster och resurser

Två grundläggande koncept i ditt bokningssystem från Tidla är Tjänster och Resurser.

Tjänster är det som kunden kan boka. Tjänsten styr till exempel hur lång en bokning är och vilket pris som ska tas. Tillgängligheten av en tjänst beror på tillgängligheten av dess anknutna resurser.

Resurser kan vara till exempel personal eller utrustning. Resurser bokas upp genom att en tjänst bokas. Detta gör resurser till en bra abstraktion om du vill tillhandahålla flera tjänster som delar på ursprungliga resurser. Det går också att ställa in att kunden i vissa fall kan välja vilken resurs som ska bokas för tjänsten. Du stället själv in den generella tillgängligheten för varje resurs, men systemet tar sedan hänsyn till inkommande bokningar och undviker på så sätt att någon eller något blir dubbelbokat.

Ett exempel

I bilden nedan finns tre tjänster och två resurser. Tjänst 1 kan bemannas av två olika resurser, Resurs 1 och Resurs 2. Tjänst 2 däremot, kan bara bemannas av Resurs 1. Tjänst 3 kan också bara bemannas av en enda resurs, nämnligen Resurs 2.

En schematisk bild som visar användare till vänster, tre tjänster benämnda Tjänst 1, Tjänst 2 och Tjänst 3 i mitten och två resurser benämnda Resurs 1 och Resurs 2 till höger. Användarna är ansluta till alla tjänster genom tre olika streck. Tjänst 1 är ansluten till båda resurserna med två streck. Tjänst 2 är ansluten endast till Resurs 1 med ett streck. Tjänst 3 är ansluten endast till Resurs 2 med ett streck.

Låt oss nu säga att en kund bokar Tjänst 1. Då kommer systemet tillsätta en tillgänglig resurs från de som är tillgängliga för tjänsten, vilket både Resurs 1 och Resurs 2 är.

Anta nu att Resurs 1 blir tillsatt att tillhandahålla Tjänst 1 som precis bokades. Det innebär att Tjänst 2, som endast kan bemannas av Resurs 1, nu blir obokningsbar under tiden som den nya bokningen pågår. Detta eftersom det då inte längre finns någon tillgänglig resurs att bemanna Tjänst 2 med.