Allmänna villkor

Tjänsten

Tjänsten Tidla (i detta avtal benämnt "Tidla", "Tjänsten"), för bokning av tider, drivs av Periserve AB (i detta avtal benämnt "Periserve", ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Periserve AB är registrerat i Sverige med organisationsnummer 559388-0791 och säte i Solna. Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av Tjänsten, vilken tillhandahålls av Periserve AB på uppdrag av de tjänsteutövare (”Tjänsteutövare”) som är publicerade på Tidla och som erbjuder bokning (”Bokning”) av sina tjänster. Genom att använda Tjänsten anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (”Allmäna villkor”).

Bokningar

De tjänster som du bokar genom att använda Tidla tillhandahålls av Tjänsteutövaren direkt och inte av Tidla. När du använder Tjänsten för att boka en tjänst hos den Tjänsteutövare du har valt, ingår du och Tjänsteutövaren därför ett direktavtal som Tidla inte utgör part till. Vi ber dig också att notera att eventuell betalning av tjänster bokade via Tjänsten hanteras av Stripe på uppdrag av Tjänsteutövaren (Stripes villkor). För att göra en Bokning med hjälp av Tjänsten måste du ha rättskapacitet att göra detta och du måste åta dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta. Medtag kopia av bokningsbekräftelsen och identifikationshandling vid nyttjande av bokningen.

Avbokning

Om du vill avboka din bokning ska du vända dig till den Tjänsteutövare som du gjort bokningen hos. Avbokning kan ej göras via e-post till Tidla. Respektive Tjänsteutövares individuella avbokningsregler gäller. Dessa regler framkommer på varje Tjänsteutövares bokningssida och på bokningsbekräftelsen. Kommer du inte till Tjänsteutövaren till den bokade tiden äger Tjänsteutövaren rätt att debitera en avgift för uteblivet besök, motsvarande kostnaden för tjänsten.

Allmänt

Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningar och betalningar och utan föregående meddelande till dig säga upp eller begränsa, dra in eller avsluta din tillgång till hela eller delar av Tjänsten om vi har anledning att tro att du missbrukar den eller om du överträder dessa villkor. Eftersom ditt avtal vid bokning är tecknat direkt med Tjänsteutövaren ska alla frågor i anslutning till din bokning ställas direkt till Tjänsteutövaren med användande av de kontaktuppgifter som anges i den bekräftelse du erhållit via e-post. Vi förbehåller oss rätten att spärra din tillgång till Tjänsten om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa något av villkoren i detta Avtal.

Ångerrätt

Eftersom din Bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt "Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" vid bokning på Tidla.se. Tjänsteutövaren kan dock tillåta avbokning, se separata villkor. Utöver dessa Allmäna villkor kan användningen av en Tjänsteutövares eller partners hemsida, samt andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare och Bokningspartner i Tidlas nätverk, vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som kan beslutas av respektive Tjänsteutövare och/eller Tidla från tid till annan. Sådana villkor och bestämmelser gäller utöver Allmäna villkoren och utgör inget alternativ till dem. Var noga med att läsa sådana ytterligare villkor och bestämmelser innan du använder hemsidorna och/eller köper tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare.
Vid bokning ingår du avtal direkt med den som utför tjänsten. Tidla tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster eller konsekvenser som tjänsten åsamkat.

Personuppgifter

När en kund bokar en tid hos en tjänsteleverantör via Tidla så samlas de personuppgifter tjänsteleverantören anser vara nödvändiga in. Uppgifterna behandlas vidare av Tidla samt tjänsteleverantören under varsitt åtskilt ansvar. Personuppgifter samlas in om den som bokar eller skapar ett konto hos Tidla. Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka inställningar tjänsteleverantören gör. Tidlas samplar in namn, e-post och telefonnummer, men tjänsteleverantören kan ställa in att fler uppgifter ska insamlas.

Ändamål

Personuppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av både Tidla och företaget du bokar hos. Tidlas berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med Tidla genom att boka via Tidla. Leverantörens berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med leverantören genom din bokning.
Tjänsteleverantören behandlar dina uppgifter under eget ansvar och kan ha meddelat och/eller inhämtat godkännande av egna villkor i samband med din bokning. I så fall gäller dessa villkor istället för vad som anges här.

Lagring och delning

Uppgifter under Tidlas ansvar lagras de tills dess du själv raderar ditt konto, eller inom 1 år om uppgifterna inte tillhör ett konto. Tjänsteleverantören kan ha andra villkor och lagringstider för uppgifterna.
Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Tidlas drift, underhåll och utskick av meddelandens.
Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Tidla eller tjänsteleverantören angående dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på info@tidla.se. Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.

Tillgänglighet och restriktioner

Din tillgång till Tjänsten medges tills vidare och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller förändra Tjänsten utan föregående meddelande. Vi avsäger oss därför allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende Tjänsten i den utsträckning det är rättsligt möjligt för oss att göra detta. Du bär hela ansvaret för att vidta alla nödvändiga tekniska och andra arrangemang för att få tillgång till Tjänsten. Du har även ansvaret för att se till att alla som använder Tjänsten via din internetuppkoppling och dina kontouppgifter är medvetna om dessa Allmäna villkor och följer dem.
All copyright samt alla rättigheter till databaser, varumärken, immateriella rättigheter och andra upphovsrätter som omfattas av Tjänsten samt allt innehåll som görs tillgängligt för dig via Tjänsten, förblir vår eller våra licensgivares egendom. Alla sådana rättigheter förbehålls uttryckligen. Du samtycker till att inte använda vår Tjänst på ett sätt som kan få en eller flera av våra Tjänster att störas, skadas, förlora i effektivitet eller försämras på annat sätt, eller på något sätt som strider mot gällande lagstiftning.

Vårt ansvar

Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du åsamkas eller drabbas av till följd av virus eller skadlig programvara som du eller din dator drabbas av genom att ansluta dig till eller använda vår Tjänst. I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av förlitande på något innehåll tillgängligt via Tjänsten. Du bär hela risken för fullständigheten, riktigheten eller användbarheten i fråga om allt innehåll som du använder dig av via vår Tjänst. I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av din användning av: Tjänster och produkter som tillhandahålls av en Tjänsteutövare och/eller partner; samt Tjänsteutövares och/eller partners underlåtenhet att helt eller delvis tillhandahålla sådana tjänster eller produkter. I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss uttryckligen från alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst syfte. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av din användning av (inklusive all programvara eller system som du använder för att ansluta till) vår Tjänst, inklusive, men ej begränsat till, skador på datorer, programvara, system eller bärbara enheter som du använder för att ansluta till sagda Tjänst. Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller för förlust av rörelsevinst, produktionsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning eller oförmåga att använda våra Tjänster.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Allmäna villkor. Din fortsatta användning av Tjänsten efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Jurisdiktion och gällande lagstiftning

Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion över alla rättsanspråk som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av Tjänsten. Dessa Allmäna villkor regleras av svensk lag.

Ändringar av dessa villkor

Tidla äger rätt att utan förvarning ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft en månad efter de blivit tillgängliga på den här sidan. Köpare och Slutkund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller dessa villkor.

Kontakt

Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor relaterade till dessa Allmäna villkor via e-post till info@tidla.se.